Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

druki sejmowe nr 2684, do druku nr 2684, 2797, 2797-A

druki senackie nr 831, 831 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wyeliminowanie nieprawidłowości, jakie powstały w związku z niedopełnieniem przez znaczną liczbę spółek prawa handlowego, zarejestrowanych w dawnym rejestrze handlowym, obowiązku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Konieczne stało się w związku z tym wprowadzenie sankcji za niedopełnienie obowiązków rejestrowych w postaci ograniczenia możliwości posługiwania się wyciągami, odpisami i zaświadczeniami z dawnego rejestru handlowego do celów innych niż rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 19 marca 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 marca 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 kwietnia 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 31 marca 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 831 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Trzciński.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbędzie się 7 kwietnia 2010 r. (środa) o godz. 11.00 w sali. 176.