Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń.

druki sejmowe nr 2506, 2778, do druku 2778, 2778-A

druk senacki nr 830

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sportu i Turystyki.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Celem projektu ustawy jest wyeliminowanie możliwości oferowania usług turystycznych przez zagranicznych przedsiębiorców za pośrednictwem agentów turystycznych. Przedsiębiorca zagraniczny będzie miał obowiązek prowadzenia oddziału na terenie Polski. Rozwiązanie to umożliwi skuteczny nadzór nad działalnością turystyczną oraz łatwiejsze dochodzenie roszczeń przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Z obowiązku tego będą wyłączeni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium UE, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 19 marca 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 marca 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 kwietnia 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2010 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 31 marca 2010 r. Komisja nie zakończyła prac nad tą ustawą. Kolejne posiedzenie Komisji w tej sprawie planowane jest na 7 kwietnia 2010 r. godz. 13.00 sala 179.