Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

druki sejmowe nr 2296, do druku 2296 i 2610

druki senackie nr 765, 765 A

Był to komisyjny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa ma na celu skrócenie terminu do 4 miesięcy (obecnie 6 miesięcy) na wydanie decyzji przez Urząd Skarbowy w sprawie zwrotu niektórych wydatków poniesionych przez osoby fizyczne na materiały budowlane, na które po 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22%.

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 stycznia 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 lutego 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 stycznia 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Gospodarki Narodowej,

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 2 lutego 2010 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 765 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Trzciński.