Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2316, 2592

druki senackie nr 757, 757 A, 757 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wzmocnienie uprawnień nadzorczych i kontrolnych wojewody w systemie pomocy społecznej oraz poszerzenie katalogu instrumentów prawnych, którymi dysponuje wojewoda, w przypadku prowadzenia przez osoby fizyczne lub prawne bez zezwolenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (m.in. wzmocnienie sankcji).

Sejm uchwalił ustawę na 58. posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 stycznia 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 lutego 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 21 stycznia 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk nr 757 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
w tej sprawie odbyło się 27 stycznia 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk nr 757 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.