Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.

druki sejmowe nr 2365, do druku nr 2365, 2368, do druku nr 2368, 2589

druki senackie nr 753, 753 A, 753 B

Był to rządowy i komisyjny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. W nowelizacji zaproponowano w związku z tym uchylenie tej ustawy i wprowadzenie odpowiednich przepisów, regulujących kwestie zabezpieczania wierzytelności podwykonawców robót budowlanych, do kodeksu cywilnego. Ponadto zaproponowano uchylenie art. 80 kc, który przewidywał składanie w formie aktu notarialnego oświadczeń woli przez osoby nie mogące czytać.

Sejm uchwalił ustawę na 58. posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 stycznia 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 lutego 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 28 stycznia
2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 753 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 stycznia 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 753 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.