Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

druki sejmowe nr 2468, do druku nr 2468, 2602

druki senackie nr 759, 759 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Nowelizacja zmierza do uelastycznienia rozliczania czasu pracy przy ustalaniu uprawnień do emerytury górniczej poprzez umożliwienie rozliczania czasu pracy górniczej w okresach kwartalnych.

Sejm uchwalił ustawę na 58. posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 stycznia 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 lutego 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 21 stycznia 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 759 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.