Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2176, do druku 2176, 2522

druki senackie nr 724, 724 A, 724A-poprawiony

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

W przedstawionym projekcie ustawy proponuje się m.in.:

  • przyznanie operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego prawa do wprowadzania (w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej) ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, przed wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzającego te ograniczenia,
  • nałożenie na przedsiębiorstwa energetyczne nowych obowiązków,
  • wyznaczenie w Polsce jednego operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu połączonego odpowiednio gazowego lub elektroenergetycznego,
  • przejęcie nadzoru właścicielskiego przez ministra gospodarki nad operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego PSE-Operator SA.,
  • wprowadzenie obowiązku sprzedaży energii elektrycznej, w sposób zapewniający publiczny i równy dostęp do tej energii, tj. na giełdzie towarowej lub w otwartym przetargu.

Sejm uchwalił ustawę na 55. posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 grudnia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 stycznia 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 grudnia 2009 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 grudnia 2009 r.

Komisja nie zakończyła prac nad tą ustawą. Kolejne posiedzenie Komisji w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (21) (druk nr 724 A-poprawiony).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.

Ponadto mniejszości Komisji wnoszą o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy.

Sprawozdawcami wniosków mniejszości w tej sprawie będą senator Grzegorz Banaś oraz senator Krzysztof Majkowski.