Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

druki sejmowe nr 2489, 2509, 2509-A, do druku 2509-A

druki senackie nr 720, 720 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ustawa dostosowuje przepisy do dyrektywy Rady 2003/96/WE, która zobowiązuje państwa członkowskie do ustalania opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej nie niższego niż minimalne ceny opodatkowania, określone w załączniku do tej dyrektywy. Przyjęto, że dostosowanie stawek podatkowych dla oleju napędowego odbędzie się poprzez zmianę stawek opłaty paliwowej (a nie podwyższenie akcyzy). Nowelizacja zawiera również zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie zrównania wymagań dla obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego z wymaganiami dla obligacji skarbowych.

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 20 listopada 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 listopada 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 grudnia 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 listopada 2009 r. skierował ustawę do:

Komisji Gospodarki Narodowej,

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 1 grudnia 2009 r.

Komisja wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 720 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.