Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

druk sejmowy nr 2402, do druku 2402

druki senackie nr 685, 685 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Celem ustawy jest zmiana terminu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje zmianę zasad opłacania zaliczek za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego, co spowodować miało ubytek dochodów budżetowych w 2010 r. szacowany na 2 mld zł. Zgodnie ze zmianami zaproponowanymi w ustawie nastąpi to dopiero w 2012 r.

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 23 października 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 października 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 listopada 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 26 października 2009 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyły się
29 października 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 685 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Motyczka.

Mniejszość komisji zgłosiła wniosek o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Banaś.