Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie.

druki sejmowe nr 2312, 2342

druki senackie nr 674, 674 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ustawa umożliwi podmiotom zgłaszającym odmiany do krajowego rejestru oraz prowadzącym obrót materiałem siewnym odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych swobodny obrót między państwami członkowskimi UE oraz ochronę zasobów genowych. Na podmioty, które będą prowadziły obrót materiałem siewnym odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych, nałożony zostanie obowiązek składania Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa informacji o ilościach tego materiału wprowadzonego do obrotu.

Sejm uchwalił ustawę na 51. posiedzeniu w dniu 9 października 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 października 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 listopada 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 października 2009 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 27 października 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 674 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.