Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

druki senackie nr 613, 613 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Bohdan Paszkowski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Celem projektu ustawy jest m.in. uzupełnienie postanowień art. 44 ustawy. Dodaje się w nim nowe jednostki redakcyjne (ust. 31 i 32), które wykluczałyby powstanie hipoteki łącznej w razie wyodrębnienia lokalu położonego w budynku mieszkalnym, który to znajduje się na nieruchomości obciążonej hipoteką istniejącą w dniu wejścia w życie ustawy i zabezpieczającą inną wierzytelność niż kredyt.

Marszałek Senatu w dniu 22 lipca 2009 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się w dniu 6 października 2009 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 613 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.