Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.

druki sejmowe nr 2208 i 2276

druki senackie nr 651, 651 A, 651 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.

Przewidziana Umową współpraca będzie m.in. polegała na:

wymianie informacji zawodowych między organami celnymi obu państw,

– współpracy w zakresie stosowania zakazów i ograniczeń przywozowych i wywozowych oraz właściwego określania wartości celnej,

– współpracy w dziedzinie zwalczania nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi.

Sejm uchwalił ustawę na 49 posiedzeniu w dniu 11 września 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 września 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 października 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 września 2009 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Spraw Zagranicznych,

¦ Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 22 września 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 651 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Rachoń.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 22 września 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 651 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.