Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r.

druki sejmowe nr 2241, 2329

druki senackie nr 664, 664 A, 664 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Umowa stwarza możliwość łączenia pobytu wypoczynkowego, pogłębiania znajomości języka i kultury drugiego państwa z podejmowaniem pracy zarobkowej, która ma charakter dodatkowy w stosunku do głównego – turystycznego, kulturoznawczego celu pobytu.

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 24 września 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 września 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 października 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2009 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Spraw Zagranicznych,

¦ Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 6 października 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 664 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 6 października 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 664 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Włodzimierz Cimoszewicz.