Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

druki sejmowe nr 2222, 2332, 2332-A

druki senackie nr 671, 671 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Nowelizacja wprowadza do polskiego prawa przepisy nowych dyrektyw unijnych, dotyczące m.in. miejsca świadczenia usług, co ma bezpośredni wpływ na miejsce ich opodatkowania. Przedstawione zmiany dotyczą ponadto:

  • wprowadzenia opodatkowania usług w kraju, w którym siedzibę ma firma je nabywająca (miejscem opodatkowania usługi będzie, zgodnie z dyrektywą, miejsce jej rzeczywistej konsumpcji),
  • terminów dotyczących okresu sporządzania oraz składania tzw. informacji podsumowujących (zawierających wykaz transakcji przeprowadzonych między firmami z różnych krajów Unii Europejskiej), składanych przez podmioty biorące udział w handlu wewnątrzwspólnotowym,
  • zasad ubiegania się o zwrot VAT od zakupów dokonywanych w innym państwie członkowskim.

 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 25 września 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 września 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 października 2009 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2009 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 6 października 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 671 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Banaś.