Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 540, 540 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Ireneusz Niewiarowski.

Celem projektu ustawy jest umożliwienie przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy (sołtysom) zasiadania w obwodowych komisjach wyborczych powoływanych w wyborach samorządowych, parlamentarnych oraz w celu przeprowadzenia referendum.

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2009 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyły się w dniach 16 czerwca oraz 29 lipca 2009 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 540 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.