Stanowisko Senatu w sprawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2304, 2317

druki senackie nr 648, 648 A

Prezydent RP - zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji RP - po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, w dniu 4 września 2009 r. skierował do Sejmu tekst ustawy w celu usunięcia w nim niezgodności wynikających z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 16 lipca 2009 r. orzekł o niezgodności art. 19 w związku z art. 1 pkt 37 lit. a ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw z Konstytucją RP, gdyż wykluczenie NBP z akcjonariatu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i pozbawienie go uprawnień z akcji KDPW stanowi ingerencję ustawodawcy w określoną w konstytucji sferę samodzielności NBP.

Sejm uchwalił uchwałę na 49. posiedzeniu w dniu 10 września 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 września 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 września 2009 r. skierował uchwałę do:

¦ Komisji Ustawodawczej,

¦ Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 16 września 2009 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej uchwały bez poprawek (druk nr 648 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.