Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

druki sejmowe nr 2067, do druku nr 2067, 2066, do druku 2066, 2201

druki senackie nr 638, 638 A

Był to rządowy oraz senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Nowelizacja ustawy ma na celu nadanie nowego brzmienia art. 41 ust. 1, zakwestionowanemu przez Trybunał Konstytucyjny, stanowiąc, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku.

Sejm uchwalił ustawę na 48. posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 sierpnia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 września 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 września 2009 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 22 września 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 638 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.