Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

druki sejmowe nr 2075, 2186, 2186-A

druki senackie nr 640, 640 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Nowelizacja ustawy ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał art. 248 § 1 ustawy za niezgodny z Konstytucją, gdyż jest on nieprecyzyjny i nie spełnia kryterium jednoznaczności. Zmiany zaproponowane w ustawie mają więc na celu precyzyjne określenie przesłanek umieszczania skazanych w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3 m 2.

Sejm uchwalił ustawę na 48. posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 sierpnia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 września 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 września 2009 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Ustawodawczej,

¦ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 16 września 2009 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 640 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.