Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

druki senackie nr 560, 560 S, 560 X

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Piotr Zientarski.

Przedstawione w projekcie zmiany dotyczą m.in. zasad powoływania i odwoływania przewodniczących komisji senackich oraz ich zastępców, ochrony danych osobowych zawartych w sprawozdaniach stenograficznych oraz zmiany przedmiotowego zakresu działania Komisji Ustawodawczej.

Senat na 38. posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu - skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 23 lipca 2009 r. ustosunkowały się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków.

Komisje poparły wnioski zawarte w pkt: 1, 4, 5, 7 i 9 zestawienia wniosków i wnoszą o ich przyjęcie przez Senat wraz z projektem uchwały zawartym w druku 560 S.

Sprawozdawcą połączonych komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.