Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy – Prawo bankowe.

druki sejmowe nr 2150, 2166

druki senackie nr 623, 623 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ustawa wypełnia ustalenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, które dotyczą m.in:

    • systemów gwarantowania depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty,
    • podwyższenia sumy gwarantowanej oraz zniesienia udziału własnego do dnia 30 czerwca 2009 r.

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 lipca 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 sierpnia 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 lipca 2009 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się
23 lipca 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 623 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Banaś.