Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

druki sejmowe nr 2044, 2134, 2134-A

druki senackie nr 609, 609 A

Był to rządowy projekt ustawy

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa dotyczy zasad udzielenia pomocy pracownikom i przedsiębiorcom w okresie kryzysu finansowego. Rozwiązania mające objąć wszystkich przedsiębiorców - bez względu na wielkość firmy, status prawny czy kondycję finansową - dotyczą m.in:

    • wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy,
    • stosowania przez przedsiębiorcę różnych godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez pracowników,
    • stosowania ograniczenia w zatrudnianiu tego samego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Sejm uchwalił ustawę na 45. posiedzeniu w dniu 1 lipca 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 lipca 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 sierpnia 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 lipca 2009 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

¦ Komisji Gospodarki Narodowej,

¦ Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 14 lipca 2009 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 609 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.