Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 538, 538 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawcy w dalszych pracach nad tym projektem została upoważniona senator Marek Trzciński.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy zmierza do określenia zasady finansowania między gminami zadań związanych z dotacjami przysługującymi przedszkolom niepublicznym.

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2009 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 26 maja 2009 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki (1) do projektu ustawy (druk nr 538 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Trzciński.