Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

druki sejmowe nr 1851, 1992

druki senackie nr 581, 581 A, 581 B

Były to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Przedstawione w nowelizacji zmiany zmierzają do uregulowania kwestii monitorowania zakładów karnych oraz aresztów śledczych (rejestrowanie dźwięku i obrazu) mającym na celu kontrolę zachowania osób pozbawionych wolności. Monitoringiem zostaną objęte również mieszkalne części cel przeznaczone do celów sanitarno-higienicznych.

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 czerwca 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 lipca 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2009 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

¦ Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 25 czerwca 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 581 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 30 czerwca 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 581 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.