Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy Prawo bankowe.

druki sejmowe nr 2029, do druku 2092, 2052

druki senackie nr 583, 583 A

Był to poselski projekt ustawy

Przedstawiony projekt ustawy zmierza do skrócenia obecnie obowiązującego terminu realizacji wpłat dokonywanych gotówką oraz poleceń przelewu dotyczących należności publicznoprawnych z pięciu do dwóch dni roboczych.

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 czerwca 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 lipca 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2009 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 24 czerwca 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 583 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.