Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

druki senackie nr 539, 539 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawcy w dalszych pracach nad tym projektem została upoważniona senator Zbigniew Cichoń.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Przedstawiona w projekcie propozycja zmierza do wskazania, że punktem odniesienia dla obliczenia opłaty od apelacji w postępowaniu uproszczonym jest wartość zaskarżenia.

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2009 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 27 maja 2009 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 539 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.