Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

druki sejmowe nr 2022, 2050

druki senackie nr 584, 584 A

Był to poselski projekt ustawy

Przedstawione w projekcie zmiany zmierzają m.in. do zastąpienia dotychczas obowiązującego progu, przy którym zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do zawiadomienia organu nadzoru o nabyciu akcji zapewniających dysponowanie lub przekroczenie 33% głosów na walnym zgromadzeniu lub udziale w kapitale zakładowym na próg 33 i 1/3 %. W przypadku instytucji finansowych dodaje się do obowiązujących progów obligujących do zawiadomienia organu nadzoru o nabyciu akcji zapewniających dysponowanie lub przekroczenie odpowiednio 20%, 30% i 50% głosów na walnym zgromadzeniu lub udziale w kapitale zakładowym nowy próg 33 i 1/3 %.

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 czerwca 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 lipca 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2009 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 24 czerwca 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 584 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.