Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym.

druki senackie nr 432, 432 S, 432 X

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Bohdan Paszkowski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Zmiana ustawy ma polegać na tym, aby członkowie wspólnoty samorządowej mogli zająć stanowisko w referendum w istotnych sprawach dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę, a nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji organów innych władz publicznych.

Senat na 34. posiedzeniu w dniu 28 maja 2009 r. – po przeprowadzonym drugim czytaniu skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 28 maja 2009 r. ustosunkowały się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków.

Komisje poparły wniosek zawarty w pkt 2 zestawienia wniosków i wnoszą o jego przyjęcie przez Senat wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 432 S. (druk nr 432 X)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.