Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia.

druki sejmowe nr 1729, 1877, 1877-A

druki senackie nr 549, 549 A

Był to pilny, rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Projekt ustawy dotyczy wprowadzenia w życie trzech niezawetowanych przez Prezydenta RP tzw. ustaw zdrowotnych.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 kwietnia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 maja 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2009 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 6 maja 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 549 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janina Fetlińska.

Mniejszość Komisji zgłosiła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Władysław Sidorowicz.