St Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1828, 1903, do druku nr 1903, 1903-A

druki senackie nr 554, 554 A

Był to pilny, rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy rozwiązania tworzą spójny system finansowania budowy dróg krajowych, z wyłączeniem dróg krajowych w miastach na prawach powiatu. Przyjęto, że zadania z programów operacyjnych finansowane będą za pośrednictwem Krajowego Funduszu Drogowego w szczególności z długu wygenerowanego przez BGK oraz z dotacji z budżetu państwa (w tym refundacji z budżetu UE). Z KFD finansowane będą jedynie zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg krajowych, natomiast prace przygotowawcze, remonty i utrzymanie dróg finansowane będzie z budżetu państwa.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 kwietnia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 maja 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2009 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 6 maja 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 554 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.