Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1638, 1639, 1710, do druku 1710, 1710-A, do druku 1710-A

druk senacki nr 477, 477 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa ma na celu m.in.:

    • uporządkowanie przepisów ustawy w zakresie dotyczącym reprezentacji Banku na zewnątrz,
    • doprecyzowanie podstawowych celów działalności BGK,
    • doprecyzowanie czynności wykonywanych przez BGK w zakresie uregulowanym w odrębnych przepisach oraz w ramach realizacji programów rządowych,
    • doprecyzowanie ustawowych zadań BGK związanych z wykonywaniem czynności dotyczących zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane instytucji kredytowych oraz doprecyzowanie czynności wykonywanych przez BGK związanych z wpisami w księgach wieczystych świadczeń na rzecz Skarbu Państwa.

Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 lutego 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 marca 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 lutego 2009 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 11 marca 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (16) (druk nr 477 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Woźniak.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 477 A).

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Banaś.