Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

druki sejmowe nr 1281, 1649

druki senackie nr 467, 467 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu podniesienie skuteczności nowelizowanej ustawy jako środka mającego przeciwdziałać przewlekłości postępowań. Zakłada m.in. możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego, jeżeli na skutek działania bądź bezczynności prokuratora prowadzącego lub nadzorującego to postępowanie doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 lutego 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 marca 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 lutego 2009 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 marca 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 467 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.