Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.

druki sejmowe nr 1539, 1594

druki senackie nr 455, 455 A, 455 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Projekt ustawy implementuje do polskiego prawa przepisy dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczące m.in. sankcji administracyjnych za zanieczyszczanie morza przez statki oraz systemu monitorowania ruchu statków. Nowelizacja ustawy ma charakter porządkujący.

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 12 lutego 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 lutego 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 marca 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 19 lutego 2009 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Gospodarki Narodowej,

¦ Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 455 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Grzyb.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 455 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk.