Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

druki sejmowe nr 1074, do druku nr 1074, 1558, errata do druku nr 1558, 1558-A

druki senackie nr 459, 459 A, 459 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt ustawy zakłada wzmocnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizacji imprez masowych, w szczególności imprez sportowych i meczów piłki nożnej. Ustawa określa m.in. zasady i tryb wydawania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, zasady odpowiedzialności organizatora za szkody wyrządzone w związku z jej zorganizowaniem oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprezy masowej. Zgodnie z projektem organizatorzy meczów piłki nożnej będą musieli zapewnić pełną identyfikację osób w nich uczestniczących, co powiązane będzie z dystrybucją biletów. Sąd będzie mógł orzec zakaz wstępu na masową imprezę sportową na okres od 2 do 6 lat. Projekt przewiduje również surowe kary za wykroczenia i przestępstwa popełniane w trakcie imprez masowych.

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 12 lutego 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 lutego 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 marca 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 19 lutego 2009 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

¦ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 459 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Meres.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (20).

Sprawozdawcami mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będą: senator Bohdan Paszkowski oraz senator Władysław Dajczak.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (17) do ustawy (druk nr 459 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.