Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1226, 1461, do druku 1461, 1694

druki senackie nr 473, 473 A

Były to rządowy i prezydencki projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych został upoważniony Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP - Andrzej Duda.

Najistotniejszym celem ustawy jest odejście od kształtowania wysokości wynagrodzeń sędziów w oparciu o dotychczasową kwotę bazową określaną corocznie w ustawie budżetowej. Ma ją zastąpić kwota przeciętnego wynagrodzenia z drugiego kwartału roku poprzedniego. Jednocześnie, w związku z likwidacją systemu tzw. awansu poziomego, niezbędne było wprowadzenie trzeciej stawki awansowej. Zniwelowane zostaną niekorzystne różnice w wielkości wynagrodzeń sędziów TK w stosunku do uposażeń sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 lutego 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 marca 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 lutego 2009 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się
3 marca 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk nr 473 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3).

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Władysław Sidorowicz.