Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o funduszu sołeckim.

druki sejmowe nr 1278, 1341, do druku 1341, 1613, 1613-A

druki senackie nr 475, 475 A, 475 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa ma na celu wprowadzenie możliwości wyodrębniania w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, będący funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Środki funduszu mają być przeznaczane na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 lutego 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 marca 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 lutego 2009 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

¦ Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 475 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 3 marca 2009 r..

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 475 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3).

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.