Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim.

druki senackie nr 444, 444 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawcy w dalszych pracach nad tym projektem została upoważniona senator Grażyna Sztark.

Projekt ustawy stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego i ma na celu zapewnienie należytej ochrony konsumentów i osób świadczących pracę przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zaproponowane zmiany zmierzają do stworzenia elastycznego mechanizmu gwarantującego konsumentowi i pracownikowi zawierającemu umowę zapoznanie się z jego treścią i zrozumienie jej.

Marszałek Senatu w dniu 4 lutego 2009 r. skierował projekt ustawy do:

  • Komisji Ustawodawczej,
  • Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 18 lutego 2009 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 444 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Łukasz Andrzejewski.