Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

druki senackie nr 368, 386 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Bohdan Paszkowski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Nowelizacja zmienia art. 117 kpc dotyczący zwolnienia przez sąd od kosztów sądowych. Te same przesłanki mają być stosowane w odniesieniu do wszystkich stron.

Marszałek Senatu w dniu 25 listopada 2008 r. skierował projekt ustawy do:

    • Komisji Ustawodawczej,
    • Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 28 stycznia 2009 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 386 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.