Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

druki sejmowe nr 782, do druku 782, 1538

druki senackie nr 440, 440 A

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa wprowadza zasadę, iż w sprawach, w których w wyniku zmiany decyzji ZUS, prawo do świadczenia lub jego wysokość została ustalona wyrokiem sądu, dla wypłaty odsetek za zwłokę istotne będzie orzeczenie przez sąd, iż to ZUS ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w przyznaniu lub w wypłacie świadczenia.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 stycznia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 lutego 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 3 lutego 2009 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 5 lutego 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 440 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.