Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

druki sejmowe nr 1458, do druku 1458, 1548

druki senackie nr 443, 443 A

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa wprowadza uproszczony sposób naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne, płaconych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 stycznia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 lutego 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 3 lutego 2009 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 12 lutego 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 443 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Norbert Krajczy.