Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe
i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

druki sejmowe nr 437, do druku 437, 654, 1559, do druku 1559, 1559-A

druki senackie nr 437, 437 A, 437 B, 437 C

Były to senacki i rządowy projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa uściśla przepisy dotyczące:

  • zdolności upadłościowej,
  • podstaw ogłoszenia upadłości,
  • postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości i jej skutków,
  • zmian w przepisach odnoszących się do syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy masy upadłości oraz uczestników postępowania.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 stycznia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 lutego 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 3 lutego 2009 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Ustawodawczej,

¦ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

¦ Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 3 lutego 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (11 ) (druk nr 437 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Bisztyga.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 12 lutego 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (12) (druk nr 437 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (12) (druk nr 437 C).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leon Kieres.