Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

druki sejmowe nr 1393, 1612, 1612-A

druki senackie nr 451, 451 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Ustawa ma na celu realizację wyroku TK. Projektodawcy proponują, aby w przypadku zbiegu tymczasowego aresztowania z wykonywaną karą pozbawienia wolności orzeczoną w innej sprawie, do okresów stosowania tymczasowego aresztowania zaliczać okres odbywania przez tymczasowo aresztowanego kary pozbawienia wolności.

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 12 lutego 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 lutego 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 marca 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 lutego 2009 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

¦ Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2009 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 451 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.