Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

druki sejmowe nr 1272, 1489

druki senackie nr 418, 418 A, 418 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Ustawa zmierza do utworzenia archiwum wyodrębnionego Rady Ministrów.

Sejm uchwalił ustawę na 33. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 stycznia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 lutego 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 stycznia 2009 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Kultury i Środków Przekazu

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 21 stycznia 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 418 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Sławomir Sadowski.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 29 stycznia 2009r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 418 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Grzyb.