Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

druki sejmowe nr 1132, do druku 1132, 1133, 1478

druki senackie nr 423, 423 A

Były to komisyjne projekty ustaw.

Przedstawione w ustawie zmiany rozszerzają katalogu podmiotów mogących ubiegać się o uzyskanie informacji zawartych w ewidencji gruntów, budynków i lokali.

Sejm uchwalił ustawę na 33. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 stycznia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 lutego 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 stycznia 2009 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 21 stycznia 2009 r.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 21 stycznia 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 423 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.