Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1273, 1536

druki senackie nr 426, 426 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ustawa dotyczy możliwości zakładania nowych instytucji finansowych - zakładów reasekuracji, które będą mogły prowadzić działalność w formie spółki akcyjnej, towarzystwa wzajemnej reasekuracji albo spółki europejskiej. Zakłady te mają prowadzić działalność reasekuracyjną jednocześnie w dziedzinie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych. Wprowadza ponadto nowe zasady dotyczące gospodarki finansowej zakładu reasekuracji i lokowania aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Sejm uchwalił ustawę na 33. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 stycznia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 lutego 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 stycznia 2009 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 21 stycznia 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (12) (druk nr 426 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Wyrowiński.