Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

druki sejmowe nr 1392, 1397

druki senackie nr 406, 406 A, 406 Z

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury

Ustawa ma na celu rozszerzenie katalogu czynności uprawniających do uzyskania premii. Za wprowadzeniem tej zmiany przemawiają: malejąca systematycznie liczba likwidowanych książeczek mieszkaniowych wraz z premią gwarancyjną; wysoki udział likwidowanych książeczek na inne niż przewidziane w ustawie cele, tj. bez prawa do premii gwarancyjnej. Projekt zmierza także do zrównania praw do uzyskania premii gwarancyjnej i jej wypłaty właścicielom książeczek mieszkaniowych uzyskującym odrębną własność lokalu w drodze przekształcenia praw lub nabywającym na własność lokal lub dom uprzednio użytkowany na podstawie innego tytułu prawnego niż własność.

Sejm uchwalił ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 grudnia 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 stycznia 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 grudnia 2008 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 7 stycznia
2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 406 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Bisztyga.