Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

druki sejmowe nr 1140, do druku nr 1140, 1353, 1353-A

druki senackie nr 411, 411 A, 411 B, 411Z

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa ma na celu wprowadzenie zasady, zgodnie z którą do okresów równoważnych ze służbą w Policji, ABW, czy innych służbach mundurowych zalicza się okresy służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990, przy czym wymiar emerytury za te okresy (służby w organach bezpieczeństwa) ma wynosić 0,7% za każdy rok służby. Tę samą zasadę proponuje się zastosować względem członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego za każdy rok służby w Wojsku Polskim po dniu 8 maja 1945 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 grudnia 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 stycznia 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 grudnia 2008 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka i Praworządności,

- Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 8 stycznia 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 411 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Romaszewski.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się w dniach 8 stycznia i 13 stycznia 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej o wprowadzenie poprawek do ustawy (8) (druk nr 411 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.