Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

druki sejmowe nr 1073, do druków nr 1072 i 1073, 1429, 1429-A

druki senackie nr 410, 410 A poprawiony, 410 Z

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa jest kolejną z tzw. ustaw kompetencyjnych uchwalanych w związku z przemianami strukturalnymi w administracji publicznej. Zawiera rozwiązania w zakresie decentralizacji zadań publicznych. Przewiduje dalsze przekazanie przede wszystkim samorządowi województwa kompetencji i zadań aktualnie wykonywanych przez wojewodów. Część kompetencji zostanie przekazana do samorządu powiatowego i gminnego. Zawarte w ustawie regulacje są skorelowane z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Sejm uchwalił ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 grudnia 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 stycznia 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 grudnia 2008 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 9 stycznia 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (9) (druk nr 410 A poprawiony).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mariusz Witczak.