Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

druki sejmowe nr 1072, do druków nr 1072 i 1073, 1428

druki senackie nr 409, 409 A, 409 Z

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa stanowi element reformy administracji publicznej. Ma na celu m.in. wzmocnienie funkcji wojewody w stosunku do organów rządowej administracji zespolonej i niezespolonej działających w województwie, skupienie jego funkcji na reprezentowaniu Rady Ministrów oraz zwiększenie odpowiedzialności za zarządzanie kryzysowe oraz stan porządku publicznego i bezpieczeństwa, co pozwoli zwiększyć sprawność funkcjonowania administracji rządowej w województwie. Ustawa przewiduje uchylenie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie.

Sejm uchwalił ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 grudnia 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 stycznia 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 grudnia 2008 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 9 stycznia 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 409 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.