Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

druki sejmowe nr 1479, 1507

druki senackie nr 421, 421 A

 

Był to pilny rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa ma na celu :

- przedłużenie po 2008 r. odprowadzania przez ZUS składek na Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD),

- zasilenie FRD przychodami z prywatyzacji,

- wskazanie lokowania środków FRD pochodzących z prywatyzacji w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,

- ustalenie na poziomie 0,35% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne części składki odprowadzanej od 2009 r. do FRD,

- umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego określania w drodze rozporządzenia sposobu lokowania środków FRD pochodzących z prywatyzacji.

Sejm uchwalił ustawę na 33. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 stycznia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 lutego 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 stycznia 2009 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbędzie się 13 stycznia 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 421 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.