Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

druki sejmowe nr 1184, 1333

druki senackie nr 407, 407 A, 407 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu:

- stworzenie precyzyjnych rozwiązań prawnych, które pozwolą na umieszczanie w wydzielonych pomieszczeniach tymczasowo aresztowanych i skazanych jeżeli ich konwojowanie z innej miejscowości, w związku z udziałem w czynności sądowej, łączyłoby się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami oraz tylko na czas niezbędny do wykonania czynności;

- wprowadzenie możliwości czasowego umieszczania takich osób w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych na czas trwania przeszkody uniemożliwiającej konwojowanie albo niezbędny ze względów humanitarnych.

Sejm uchwalił ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 grudnia 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 stycznia 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 grudnia 2008 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka i Praworządności,

- Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 8 stycznia 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 407 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 stycznia 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 407 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.